Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Klauzula informacyjna, dotycząca monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski, e-mail: sikorski.lo@wp.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby szkoły z dopiskiem „dane osobowe”.

3. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, w sytuacji w której mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu zadań statutowych oraz osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

6. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 14 dni.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii (art. 15 RODO);
– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wyłącznie w przypadku przetwarzania na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.