Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://lo-sikorski.pl
 

DANE PODMIOTU:

Nazwa podmiotu: Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
Nazwa strony internetowej: strona internetowa Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
Adres strony internetowej: https://lo-sikorski.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2021r.

OŚWIADCZENIE – STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

Dodane uzgodnienia

 • funkcja lektora,
 • regulacja głośności lektora,
 • podwyższony kontrast (3 rodzaje kontrastu),
 • możliwość powiększania liter,
 • podświetlany link,
 • czcionka dla dyslektyków

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-12

Deklarację sporządzono na podstawie:  samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Tomasz Makaruk

e-mail osoby kontaktowej: sikorski.lo@wp.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 833714766

SKARGI I ODWOŁANIA:

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego  w Międzyrzecu Podlaskim

Adres organu odwoławczego: ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Adres e-mail organu odwoławczego: sikorski.lo@wp.pl

Telefon organu odwoławczego: 833714766

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od parkingu pracowników. Prowadzą do niego schody. Wejście nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. Budynek szkolny jest wielopoziomowy (parter oraz pierwsze i drugie piętro) – na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp..
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem..
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

INFORMACJE DODATKOWE I INNE DOŚWIADCZENIA:

Brak
 
APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.