Drogi Maturzysto!


Obowiązkowo przystępujesz do:
• dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎
• czterech egzaminów w części pisemnej.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
• egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎


Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
• egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
• egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
• przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

 

Do 30 września 2016 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r.
Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2017 r. w ostatecznej deklaracji.
Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.

  

Kliknij tutaj aby otworzyć Harmonogram egzminów w roku 2017 (egzamin maturalny - strona 3).

   

Deklaracje maturalne

 

NOWA FORMUŁA
Deklaracja_1a_N– dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz (2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015


Deklaracja 1b N– dla: (1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
Deklaracja_1c_N – dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

STARA FORMUŁA
Deklaracja_1d_S – dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów


Deklaracja_1e_S– dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 

Informacje dla rodziców - Egzamin Maturalny 

 

Komunikat o dostosowaniach - Egzamin Maturalny

 

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego

 

Zachęcamy też do skorzystania z platformy internetowej Open Horizon, która oferuje maturzystom ponad 50 kursów przygotowujących do Matury.